Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökad ekologisk avkastning - viktiga värden att tänka på

SLUs centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) har nyligen släppt en skrift om de både positiva och negativa konsekvenser som dyker upp när avkastningen på både ekologisk växtodling och djurhållning ökar. Skriften fokuserar på nordeuropeiska förhållanden, och ska fungera som ett underlag i diskussionen kring framtida ekologisk produktion.

EPOK klargör att den avkastning som idag tas inom ekologisk produktion behöver öka för att kunna följa en ökad efterfrågan på livsmedel i takt med global tillväxt. En faktor inom ekologiskt som ofta kritiseras är att produktionssättet ger lägre avkastningsnivåer än konventionell produktion, och att mer naturmark mark kommer behöva tas i anspråk om ekologisk produktion ska fortsätta att öka.

I skriften presteras därför flera möjliga strategier för att öka avkastningsnivån inom ekologisk produktion, tillsammans med de möjligheter som risker som finns i samband med detta. EPOK tror på att ökningen kommer medföra ändringar i EU:s regelverk, om fördelar som rikare biologisk mångfald, ett lägre kväveöverskott och en högre ambition för djurvälfärden ska kunna bibehållas i takt med ökad avkastning. Ett exempel att en ökad ogräsbekämpning och tätare grödor kan minska mångfalden, vilken kan behöva kompenseras på andra sätt på gårdsnivå.

Man tror också på att mer precisa åtgärder kommer vara viktiga. Dessa strategier innefattar exempelvis att ha en mer optimerad växtföljd, att plöja vid rätt tillfälle, att använda fånggrödor och att köra precisionsgödsling, allt för att motverka växtnäringsförluster i samband med ökade gödselgivor.

2020-08-21