Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Läsarundersökning Ekoweb oktober 2004

Inledning

I samband med den ursprungliga presentationen av utvärderingen av projekt ekoweb.nu den 29 september 2004, bestämdes att en läsarundersökning skulle genomföras. Läsarundersökningen har nu genomförts med syftet att bredda informationsunderlaget för ett beslut om projektets framtida utveckling.

Genomförande

Läsarundersökningen genomfördes under perioden den 13-23 oktober 2004. Totalt har 100 användare av Ekoweb deltagit. Undersökningen har genomförts genom att användare har kunnat fylla i läsarundersökningen direkt på www.ekoweb.nu under en vecka. Därutöver skickades undersökningen ut till 600 slumpvis utvalda nyhetsbrevsprenumeranter på eko-webben. Vidare genomfördes även ett antal undersökningar genom direktutfrågning under Maskinmässan på Elmia under vecka 43. Målet var att få in totalt 100 svar, vilket också uppnåtts. Läsarundersökningen omfattade 8 frågor enligt bilaga 1. För de första sju frågorna fick respondenten endast möjlighet att ange ett svarsalternativ. Fråga 8 var av mera öppen karaktär, där respondenten fritt fick kommentera och framföra synpunkter på eko-webben. De användare som svarat på undersökningen har Ekoweb skickat en ekoweb-keps till som tack.

Sammanfattning av läsarundersökningen

• 98 procent tycker att Ekoweb är bra eller mycket bra (användarvänlighet, överskådlighet, grafik, innehåll).

• 59 procent använder Ekoweb någon gång i veckan eller oftare.

• 71 procent av respondenterna använder främst nyheterna på Ekoweb.

• 87 procent tycker att Ekowebs nyhetsbrev är bra eller mycket bra.

• 21 procent använder någon gång växtföljdsoptimatorn.

• 97 procent tycker att informationen som återfinns på Ekoweb är bra eller mycket bra. (Intressant, aktuell)

• 24 procent av dem som svarat på enkäten är lantbrukare.

1. Vad tycker du om ekoweb? (Användarvänlighet, överskådlighet, grafik, innehåll)


Övervägande delen (82 procent) tycker att ekoweb är en bra eller en mycket bra sida (16 procent), enligt ovan kriterier. Dessa utgör 98 procent av respondenterna. 2 procent tycker att sidan är mindre bra och ingen anser att sidan är dålig.

 2. Hur ofta använder du ekoweb?

En majoritet (54 procent) av respondenterna använder ekoweb någon gång i veckan. 27 procent använder ekoweb någon gång i månaden och 14 procent använder ekoweb mera sällan. De allra mest aktiva användarna (5 procent) använder ekoweb dagligen, sannolikt för att hålla sig uppdaterade med marknadsinformation och nyheter.


 3. Vilken tjänst på ekoweb använder du dig mest av?


Den klart populäraste kategorin är nyheter (71 procent). Nyheterna uppdateras dagligen och därmed finns det varje dag något nytt att ta del av. Efter nyheter kommer Marknadsinformation (13 procent), reportage (11 procent), växtföljdsoptimatorn (4 procent) och marknadsplatsen (1 procent). Betänk här att frågan utgår från vilken tjänst respondenten använder sig mest av.

4. Vad tycker du om ekowebs nyhetsbrev?

63 procent svarar att de tycker att nyhetsbrevet är bra. Därefter kommer mycket bra (24), mindre bra (7) och vet ej, prenumererar inte (4). Ingen tycker att nyhetsbrevet är dåligt. 2 personer valde att inte svara på denna fråga.


5. Använder du växtföljdsoptimatorn?

21 procent använder växtföljdsoptimatorn ofta eller någon gång ibland. 42 procent använder inte verktyget men känner till det medan 36 procent inte vet vad växtföljdsoptimatorn är. 1 person valde att inte svara på denna fråga.

6. Vad tycker du om den information du hittar på ekoweb? (Intressant, aktuell)


En majoritet, 97 procent (73 + 24), tycker att nyheterna är bra eller mycket bra. 3 procent svarar att de tycker att nyheterna är varken bra eller dåliga.

7. I vilken egenskap besöker du ekoweb?

Den största kategorin av dem som svarat är lantbrukare (24 procent), följt av förädlingsindustri/livsmedelsföretag (20), annan (18), intresseorganisation/myndighet (16), annat företag (13) och konsument (7). Bland dem som angett annan återfinns lärare, studenter, rådgivare, forskare, trädgårdsmästare, restauranger och journalister. 2 personer valde att inte svara på denna fråga.

8. Övriga kommentarer om ekoweb? Förbättringar synpunkter

Åsikterna varierar och flera relevanta förslag till förbättringar ges.

• Det är en informativ och intressant sida. Ett kontinuerligt tillflöde av nya nyheter gör den intressant hela tiden.

• En utbyggd växtföljdsoptimator med möjlighet att räkna på maskinkostnader, få fler odlingstips från duktiga eko-rådgivare, aktuella marknadstips för de olika grödorna och statistik över skördenivåer.

• Föreslår att ni utvecklar länksidan så att ni även länkar till Sveriges största miljöutställning, Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg. Samt att den länk som idag går till "Ekocentrum" redovisas som föreningen Ekocentrum.

• Ännu mer reportage med konkreta tips på avsättningsmöjl. för produkterna och praktiska metoder ute på gårdarna.

• Ett bra forum att hålla sig a jour med!

• Nyhetsbreven håller en uppdaterad.

• Kontaktuppgifter till personer och företag som nämns i artiklarna vore bra

• Nyhetsbrevet kunde vara mera tilltalande genom en bättre layout. Kanske någon bild med mera.

• Skulle vara intressant med mera information kring de ekologiska konsumenterna - hur ser de ut, efterfrågan i Sverige och internationellt.

• Korta notiser med länkar skulle vara bra i nyhetsbrevet. Kan kanske även utveckla marknadsplatsen mera mot en mötesplats. Växtföljdsoptimatorn är ett väldigt användbart verktyg.

• Utveckling av marknadsplatsen till diskussionsforum.

• Lite mer med inriktning på nötkött vore önskvärt

• Ekowebs nyhetsbrev: Skrivet på ett lättförståeligt sätt. Informationen är färsk och bra.

• Lägg gärna till en direktlänk från era nyhetsbrev till er hemsida - det saknas!

• Har precis hittat hit tackvare Agriprims veckobrev nyttjar mest nyhetsbrevet hittills

• korta bra notiser i nyhetsbrevet.

• mer marknadsnoteringar på grönsaker, typ purjolök, broccoli m.m.

• Mer miljöinformation

• Spännande spridning på nyheterna. kanske mer info om mat och råvaror.

• Upplysningar om ekologiske aktiviteter og besökslandtbruk

• Antar att målgruppen ska vara lantbrukare - men jag tycker att fokus i rapporteringen (nyheter, reportage och marknad) är för allmänt och konsumentinriktat. Nyttan av växtföljdsoptimatorn är väl vid det här laget ett minne blott. Nu är det andra optimeringar som gäller!

• En informativ produkt som bör fortsätta.

• Eftersom jag bara tar del av nyhetsbrevet har jag svårt att ge några större förbättringsåtgärder i övrigt.

• Saknar rågvete i växtföldsoptimatorn

• Fler reportage även fån utländska odlare

• Lättläst, snabb och enkel! Skönt att slippa alla flashiga saker som poppar upp oavbrutet. Tack för det!

• Lite trevligare layout på nyheterna.

• Gärna mer inom den hortikulturella sektorn, kanske.

2004-11-22