Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danskt glyfosfat-förbud under vissa perioder

Det ska bli förbjudet att använda glyfosfat under en viss del av året i Danmark. Glyfosfat ingår t.ex. i bekämpningsmedlet Roundup. Danska miljöstyrelsen har i en utvärdering av ämnet kommit fram till att utlakningen överskrider gränsvärdena vid användning sent på hösten, och förbudet gäller därför från den 15:e september. Glyfosfat och dess nedbrytningsprodukt AMPA har främst återfunnits i ytvatten. Risken för grundvattenförorening bedöms vara störst på lerjordar där vatten transporteras ned via sprickor. Därför har sandjordar undantagits från regeln, liksom mark bevuxen med gräs eller en träda i en växtföljd. Undantag ges även för privata trädgårdar. Källa: www.atl.nu

2003-06-16