Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mångfald är nyckeln till en högavkastande jord

Ökad mångfald leder till ökad biomassaproduktion och därmed ökad inlagring av kol i marken, visar långiggande försök i ”JENA biodiversity projekt” som genomfört i Tyskland. Även matjorden växer på djupet med ökad mångfald, liksom tillgängligheten av växtnäring.

I det långliggande JENA försöket i Tyskland har man visat att mångfalden av arter spelar stor roll för hur man kan bygga upp humuskapitalet i jorden. Enkelt kan man säga att forskningen här visar att ju fler arter man har ju högre blir biomassaproduktionen och även inlagringen av kol. Helst skall mångfalden bestå av så många olika arter av växter som möjligt. Det skapar ett effektivare och robustare odlingssystem med långsiktigt högre skördar.

Ökad fotosyntes nyckel
Anledningen till att en mångfald leder till högre biomassaproduktion och kolinlagring är enligt forskarna flera. Basen till detta är dock fotosyntesen. Den ökar ju fler olika blad typer och växter (former, färger, längd, bredd, vinklar mot solen mm) man har i fältet. Många växter har specialiserat sig på att utnyttja specifika växtutrymmen där de optimerat sin fotosyntes för att kunna konkurrera så bra som möjligt. Växterna har också olika tillväxtcyklar. En del startar tidigt och en del lite senare vilket gör att de kan ha en aktiv grönmassa som kan fotosytensiera längre än om man bara har en art i fältet. Den gröna tiden med växter är helt avgörande hur mycket energi som kan lagras in i växterna och jorden.

Vårsådda grödor tär
Det är därför inte så konstigt att en vanlig vall lagrar in mer kol än en vårsådd spannmålsgröda. Tar man till exempel havre så utnyttjas här den potentiella fotosyntesen kanske endast till 30-40 procent av den möjlig solinstrålningen som når fältet. En stor del av tiden är marken svart eller grödan gul och mogen och då sker ingen större mängd fotosyntes om man inte har med en insådd. När marken är svart så förbrukar mikrolivet i jorden kolet i istället för att den som med vallen ökar då den är grön direkt på våren.

Många arter bygger djupare jord
När man ökar antalet arter och växtfamiljer så ökar också rotvolymerna i jorden. Rötterna går djupare och tränger igenom en större del av jordvolymen. Det man har observerat i JENA-projektet är att många arter bygger mer jord på djupet. Anledningen till detta är enligt forskarna att om man odlar en art så konkurrerar växterna och mikrolivet med varandra. Däremot om man odlar fler arter än åtta så börjar växterna och mikrolivet att samarbeta istället för att konkurrera om vatten och växtnäring. Det är då mer lönsamt för den enskilda växten och när detta samarbete sätts igång ”boostas” både mikrolivet i jorden och växtens tillväxt. Detta har man även visat i forskningsstudier från Sydamerika där man sett samma positiva markboost vid 10-12 arter i odlingar i fält.

Samarbete mest lönsamt
Växternas rötter knyts samman med svamparnas hyfer och här kan det skickas både vatten och växtnäring utifrån det behov växten har. Alla växterna delar här på kostnaderna för infrastrukturen för den motorväg för växtnäring, vatten och kommunikationskanal. På detta sätt får växterna tag på mer näring och vatten och kan därmed växa bättre. Systemet kan dimensioneras för och alla växter och kan därmed både göras större och kraftigare när alla samutnyttjar det till en lägre kostnad av socker från fotosyntesen. Ogräs och brassica arter har här ofta mycket svårt att kunna konkurrera och ta plats eftersom de ofta inte har ett utvecklat samarbete med mykohoriza svamparna.

2021-05-30