Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Största ekobesättningarna finns i norra Europa


En ny studie av den ekologiska mjölkproduktionen i EU visar att de största och mest produktiva mjölkbesättningarna finns i norra Europa, det vill säga i Sverige, Danmark och i norra Tyskland. Strudien har genomförts i sju länder, förutom Sverige och de andra redan nämnda även i Österrike, Schweiz, Litauen och Polen.

Man har kartlagt ekobesättningarna i länderna när det gäller produktionsnivå, mjölkningssystem, kornas hälsostatus, utfodringsstrategier, djurhälsoarbete och avelsarbete samt rekrytering. Stora skillnader och variationer kunde identifieras mellan länderna, men även inom länderna. 

Variationerna verkar bero på vilka förutsättningar gårdarna har, till exempel topografi, arealer som finns tillgängliga och hur regelverket är utformat. Besättningsstorlek och hur mycket odlingsbar mark som fanns tillgänglig på gården varierade mellan 11 och 143 lakterande kor respektive 28 och 385 hektar odlingsbar mark.

De flesta gårdarna i studien hade system med lösdrift men en del gårdar hade fortfarande uppbundna djur. De återfanns främst i alpregioner i Österrike och Schweiz men också i Sverige, Polen och Litauen.

Källa:  Epok

2019-03-27