Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Samling ger Eko!


Så kallar Ekologiskt Forum den arbetsprocess som pågår sedan ett år och som i mitten av juni resulterade i ett engagerat seminarium kring resultatet – ett strategidokument med just namnet – ”Samling ger eko!”

Samling ger eko är ett initiativ som skett på begäran av aktörer i hela livsmedelskedjan och den viktigaste delen av dokumentets innehåller aktörernas beskrivningar av egna ambitioner och planer för en stark ökning av den ekologiska delen av verksamheten. Textbidragen kommer från organisationer såväl som dagligvaruhandeln, industrin, kommuner och landsting. Även om mål och strategier naturligt nog varierar bland livsmedelssektorns aktörer finns en stark vilja att vidareutveckla och öka produktionen och försäljningen av ekologiska varor den kommande sjuårsperioden.

Anders Heimer, Ekologiskt forum

 

Stor entusiasm präglade mötet när ett trettiotal deltagare samlades den 12 juni på Stockholm Environment Institute, Ekologiskt Forums hemvist, för att diskutera dokumentet. Det finns en stark enighet i att den ekologiska branschen behöver utvecklas. Marknaden, producenterna och många andra arbetar målmedvetet med att öka både produktion och konsumtion. Det finns mycket att vinna i att samarbeta i t ex kommunikation och kampanjer. Men den tredje parten, politiken, saknas, menar livsmedelsbranschens aktörer. Den behövs för att skapa incitament och
driva på utvecklingen. Ända sedan mitten av 1990-talet har det i Sverige funnits en politisk vilja med offensiva mål och aktionsplaner för ekologisk produktion, sedan 2006 även för den ekologiska konsumtionen i offentlig sektor. Under de senare åren har de politiska ambitionerna runnit ut i sanden, menar aktörerna. Idag finns inga tydliga beslut på nationell nivå som driver på och stödjer utvecklingen. Den starka viljan och de tydliga åtagandena hos marknadens aktörer står i stark kontrast till otydligheten och de sjunkande ambitionerna på politisk nivå. Detta vill aktörerna
genom Ekologiskt Forum ändra på. Politiska beslut har haft och har stor betydelse för att driva på utvecklingen. Det råder ingen tvekan om att arbetet för ökad hållbarhet inom jordbruket måste intensifieras om vi ska klara de stora utmaningar samhället står inför. Ekologisk produktion har mycket att bidra med i den utvecklingen. Många av de största livsmedelsaktörerna står därför enade i kravet på en politik med tydliga och ambitiösa mål för både produktion och offentlig konsumtion. Åtgärder som bör åtfölja de målen är satsningar på forskning, utbildning på alla nivåer,
miljöersättningar till ekologiska lantbrukare, och ett helhetsinriktat arbete för att matcha produktion och marknad med t ex konsumentinformation, produktutveckling och satsningar på export av ekologiska
varor.
Ekologiskt Forums strategidokument sjösattes och spreds under Almedalsveckan.
Text: Inger Källander, projektledare för Ekologiskt Forum.

2013-08-12