Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
Så kallar Ekologiskt Forum den arbetsprocess som pågår sedan ett år och som i mitten av juni resulterade i ett engagerat seminarium kring resultatet – ett strategidokument med just namnet – ”Samling ger eko!”

Samling ger eko är ett initiativ som skett
på begäran av aktörer i hela livsmedelskedjan
och den viktigaste delen av dokumentets
innehåller aktörernas beskrivningar
av egna ambitioner och planer för en stark
ökning av den ekologiska delen av verksamheten.
Textbidragen kommer från organisationer
såväl som dagligvaruhandeln,
industrin, kommuner och landsting. Även
om mål och strategier naturligt nog varierar
bland livsmedelssektorns aktörer finns
en stark vilja att vidareutveckla och öka
produktionen och försäljningen av ekologiska
varor den kommande sjuårsperioden.
Stor entusiasm präglade mötet när ett
trettiotal deltagare samlades den 12 juni
på Stockholm Environment Institute, Ekologiskt
Forums hemvist, för att diskutera
dokumentet. Det finns en stark enighet i
att den ekologiska branschen behöver utvecklas.
Marknaden, producenterna och
många andra arbetar målmedvetet med att
öka både produktion och konsumtion. Det
finns mycket att vinna i att samarbeta i t ex
kommunikation och kampanjer.
Men den tredje parten, politiken, saknas,
menar livsmedelsbranschens aktörer.
Den behövs för att skapa incitament och
driva på utvecklingen. Ända sedan mitten
av 1990-talet har det i Sverige funnits
en politisk vilja med offensiva mål och aktionsplaner
för ekologisk produktion, sedan
2006 även för den ekologiska konsumtionen
i offentlig sektor. Under de senare
åren har de politiska ambitionerna runnit
ut i sanden, menar aktörerna. Idag finns
inga tydliga beslut på nationell nivå som
driver på och stödjer utvecklingen. Den
starka viljan och de tydliga åtagandena hos
marknadens aktörer står i stark kontrast
till otydligheten och de sjunkande ambitionerna
på politisk nivå. Detta vill aktörerna
genom Ekologiskt Forum ändra på.
Politiska beslut har haft och har stor betydelse
för att driva på utvecklingen. Det
råder ingen tvekan om att arbetet för ökad
hållbarhet inom jordbruket måste intensifieras
om vi ska klara de stora utmaningar
samhället står inför. Ekologisk produktion
har mycket att bidra med i den utvecklingen.
Många av de största livsmedelsaktörerna
står därför enade i kravet på en politik med
tydliga och ambitiösa mål för både produktion
och offentlig konsumtion. Åtgärder
som bör åtfölja de målen är satsningar
på forskning, utbildning på alla nivåer,
miljöersättningar till ekologiska lantbrukare,
och ett helhetsinriktat arbete för att
matcha produktion och marknad med t ex
konsumentinformation, produktutveckling
och satsningar på export av ekologiska
varor.
Ekologiskt Forums strategidokument
sjösattwes och spreds under Almedalsveckan.
Inger Källander , pro jektledare
för Ekolo giskt Forum

2012-08-12