Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya ekomål år 2011 - Förslag till ny aktionsplan

En ny aktionsplan för den ekologiska produktionen, när den gamla löper ut vid årsskiftet, det arbetas det nu med för fullt vid Ekologiskt Forum hos KSLA. Problemområden och outnyttjade möjligheter identifieras, som sedan ska ligga till grund för en ny strategi. - Den totala andelen är ännu liten, 96 procent av marknaden finns fortfarande kvar att bearbeta sade Bo Berg, KRAV´s ordförande vid KSLA´s seminarium om den nya aktionsplanen.

Bo Berg

 

Nyligen kallade Kungliga Skogs och Lantbruksakademien, KSLA, till ett seminarium för att diskutera branschens förväntningar och önskemål inför formuleringen av en ny aktionsplan för den ekologiska produktionen. De tidigare målen fastslogs 2005 och löper ut vid årsskiftet och löd i korthet att vid år 2010´s slut skulle 20 procent av den svenska jordbruksarealen vara ekologiskt certifierad och av livsmedelskonsumtionen i offentlig sektor skulle 25 procent vara ekologisk.
96 procent kvar att bearbeta

Seminariet bjöd såväl på en tillbakablick, en nulägesrapport och en framtidsvision för den ekologiska produktionen och konsumtionen.

- Den totala andelen är ännu liten, 96 procent av marknaden finns fortfarande kvar att bearbeta, sade Bo Berg, KRAV´s ordförande.

- Vi har kommit en bra bit på väg, nu ska vi försöka driva ekologiskt från en nisch till att bli någonting större, sade Ann Freudenthal som är varumärkesansvarig hos Arla, och företräder världens största producent av ekologiska mejerivaror och dessutom sitter med i den grupp som utformar den nya aktionsplanen.

Ny ansats för en ekologisk strategi
Utformningen av en ny strategi har påbörjats och under seminariet presenterades ett första utkast av Inger Källander från Ekologiska Lantbrukarna som sitter med i arbetsgruppen.

- Vi behöver en ny nationell strategi. Vi tror att en treårig strategi är lagom. Vi har pekat ut sju problemområden som är de största hindren för fortsatt utveckling och som den ekologiska produktionen brottas med. Det är bland annat otillräcklig tillgänglighet och högt pris, ofullständig innovationskedja och för långsam omläggning, sade hon.

Inger Källander presenterade också en första formulering av de nya målen:
- Den ekologiska produktionen ska motsvara efterfrågan och bidra till samhällets mål för miljö och klimat.

Några särskilda önskemål om prioriteringar kom upp under seminariet: att öka efterfrågan ytterligare, att få en mer kostnadseffektiv produktion och att effektivt möta importen och inte minst behovet av att formulera ett nytt mätbart mål för den kommande perioden. Behovet av forskning inom bland annat djurhälsan betonades också.

Målen för arealen uppnås inte…
Målen från den nuvarande aktionsplanen kommer inte att uppfyllas. I dag är 10 procent av den svenska jordbruksarealen ekologisk. Medräknat den areal som för närvarande ligger i karrens så närmar sig siffran 15 procent, förutsatt att karrenstiden fullföljs.

- Den areal som sätts in i karrens under 2010 tillkommer utöver detta,. Kanske kommer vi att ligga i närheten av 20 procent när vi kan titta i backspegeln, sade Ander Heimer, som arbetat med auktionsplanen för Ekologiskt Forum hos KSLA.

…och inte heller målen för offentlig sektor
Målen för konsumtionen av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor uppnås inte heller de. Enligt EkomatCentrum så passeras en andel på 10 procent under 2010. Ett 10-tal av landets 290 kommuner och 18 landsting uppnår 25 procent och ett par har även passerat målet. Utvecklingen inom den offentliga sektorn fortsätter dock och flera aktörer har satt upp egna, mer långtgående mål, exempelvis har Malmö stad som mål att 100 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska år 2020.

Den första utformningen av en ny ekologisk strategi finns att läsa på KSLA´s hemsida www.ksla.se under Ekologiskt Forum. Den som vill kan komma med synpunkter fram till den sista maj.


Text: Cecilia Ryegård
Bild: Anders Heimer, KSLA och Cecilia Ryegård

2010-05-24